دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدپژمان   مرتضوی

پست الکترونیکی : sp.mortazavi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : پاتولوژی دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

1- عضو مرکز نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

2- مدیر گروه پاتولوژی و کلینیکال پاتولوژی واحد علوم و تحقیقات

3-   مدیر گروه رشته پاتولوژی دامپزشکی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

4-  سرپرست دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات(1391-1391)

5-   معاون دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات (1391-1390)

6-  مدیر پژوهش دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات (1390-1386)

7-  مدیر داخلی مجله علوم دامپزشکی ایران واحد علوم و تحقیقات (1386-1383)عضویت در جوامع علمی

انجمن آسیب شناسی ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : پاتولوژی

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 14

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرگروه پاتولوژی و کلینیکال پاتولوژی واحد علوم و تحقیقات

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/10/01

سیدپژمان مرتضوی

سیدپژمان مرتضوی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^