دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


پایان نامه های در حال انجام


1 - سید بامداد زنده باد, تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با لپتین وپپتیدهای مشتق ازآن و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور U87MG, دکتری تخصصی

سیدپژمان مرتضوی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^