دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
یادداشت

سیدپژمان مرتضوی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^